Szkolenie dofinansowane:

Idealny dla pracowników MŚP

SPRAWDŹ lub skontaktuj się z nami

Opis szkolenia:

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizujemy praktyczny kurs zarządzania projektami budowlanymi, który ma na celu zbudowanie kompetencji pozwalających uczestnikom skutecznie zarządzać i egzekwować założenia przedsięwzięć projektowych. Adresatami projektu są pracownicy MŚP (specjaliści, projektanci, kierownicy budów, koordynatorzy budów, menadżerowie projektów.…) z sektora budownictwa z całej Polski.

 • Cena

  Cena netto/brutto: 9800,00 zł | Dofinansowanie: 80%

 • Terminy

  • listopad

 • Grupa

  3-15 osób

 • Czas

  5 dni / 40 godzin

 • Program

  Dzień 1 (8h) | Podstawy zarządzania projektami 

  Podstawy zarządzania projektem: a. Definicja projektu b. Podstawowe ograniczenia projektu c. Cykl życia projektu d. Definiowanie zakresu projektu  e. Role i zakresy odpowiedzialności f. Otoczenie projektu g. Niepewność w projekcie 2. Zarządzanie zakresem projektu  a. Karta projektu b. Struktura pracy projektu c. Metody kontrolowania zakresu projektu 3. Zarządzanie budżetem projektu  a. Struktura budżetu projektu b. Proces tworzenia skutecznego budżetu c. Zintegrowany budżet projektu uwzględniający poziom ryzyka 4. Zarządzanie harmonogramem projektu  5. Podstawowe metody zarządzania czasem projektu 6. Harmonogram a. Cele i funkcje b. Rodzaje  c. Przykłady zastosowania d. Zintegrowany harmonogram projektu uwzględniający poziom ryzyka i efektywność planowania 2. Zarządzanie zespołem 3. Cechy skutecznego zespołu 4. Projektowanie efektywnych zespołów a. Wielkość zespołu b. Kompetencje zespołu c. Zasady współpracy zespołu 5. Zarządzanie komunikacją i informacją a. Model komunikacji b. Zasady skutecznej komunikacji 6. Zarzadzanie zmianą a. Proces zarządzania zmianą  b. Metody ocena wpływu zmian na cele projektu 
   
  Dzień 2 (8h) | Kontroling projektów budowlanych i architektonicznych
   
  1. Wstęp do kontrolingu a. Definicje b. Obszar stosowania c. Rodzaje 2. Cele strategiczne i operacyjne: a. Zarządzanie marżą projektu b. Zarządzanie ryzykiem projektowym c. Zarządzanie zespołem projektowym 3. Jak zaprojektować proces kontrolingu, który działa a. Podstawowe etapy i. Przygotowanie oferty ii. Budżet realizacyjny iii. Monitoring i kontrola wyniku projektu iv. Zamknięcie projektu b. Mapa odpowiedzialności c. Narzędzia i kluczowe procesy 4. Proces zbierania i weryfikacji danych a. Strategia pozyskiwania danych z projektu i firmy b. Metody weryfikacji danych i. Test jakości ii. Test aktualności c. Automatyzacja procesu zbierania danych 5. Analiza danych a. Analiza dochodowości projektu b. Analiza płynności finansowej projektu c. Analiza stopnia zaawansowania projektu d. Analiza efektywności wykorzystania zasobów 6. Prognozowanie wyniku projektu i firmy a. Prognozowanie wyniku firmy o strukturze projektowej b. Skuteczne metody prognozowania i projekcji wyniku projektu c. Jak uwzględniać niepewność w prognozie wyniku  d. Jak wykorzystać proces prognozowania do audytu wewnętrznego projektu 7. Od informacji do decyzji biznesowych a. Studium przypadku projektu infrastrukturalnego – analiza najczęstszych błędów  8. Jak wykorzystać kontroling do podnoszenia zyskowności projektów a. Komunikacja celów projektu b. Indywidualna i zespołowa efektywność c. Skuteczne negocjacje d. System wczesnego ostrzegania o zagrożeniach 
   
  Dzień 3 (8h) | Zarządzanie ryzykiem projektowym
   
  1. Definicja ryzyka a. Niepewność, ryzyko, zagrożenie i szansa  2. Najnowsze metodyki zarządzania ryzykiem projektowym a. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem projektowym 3. Zarządzanie ryzykiem w całym cyklu życia projektu a. Proces identyfikacji ryzyk b. Powiązanie ryzyk z projektem c. Proces monitoringu ryzyk d. Identyfikowanie i klasyfikowanie zmian na etapie realizacji projektu  4. Strategie zarządzania ryzykiem a. Podstawowe taktyki zarządzani ryzykiem b. Strategia zarządzania wynikiem projektu c. Strategia zarządzania ograniczeniami projektu 5. Analiza biznesowa ryzyk – studiom przypadku projektowego 6. Jak wykorzystać niepewność do podnoszenia zyskowności projektów 7. Ocena profilu apetytu na ryzyko 8. Zarządzanie przez ryzyka a. Strategie alokacja zasobów b. Wyznaczanie celów pośrednich i końcowych c. Zarządzanie portfelem ryzyk d. Raportowanie wyników finansowych 
   
  Dzień 4 (8h) | Lean Construction – skuteczne metody podnoszenia efektywności zespołów projektowych
   
  1. Co to jest Lean a. Definicje b. Korzyści c. Zasady działania systemu 2. Lean w branży budowlanej a. Lean na etapie projektowania  b. Lean na etapie realizacji 3. Zasady Lean Construction w praktyce a. Marnotrawstwo w Twoim projekciei. Kategorie strat ii. Metody identyfikacji iii. Analiza i komunikacja strat 4. Strategie podnoszenia efektywności a. Cele b. Metody skuteczne w kontekście projektów c. Narzędzia d. Przykładowe realizacje 5. Planuj w stylu Lean a. Proces dynamicznego planowania b. Komunikacja w procesach Lean c. Warsztat – sesja planowania Lean 6. Strategia ciągłego doskonalenia zespołów projektowych a. Cele b. Narzędzia c. Przykłady wdrożeń 
   
  Dzień 5 (8h) | Zarządzanie informacją o projekcie – jak zaprojektować i wykorzystać środowisko BIM do podnoszenia efektywności zespołów
   
  1. Wprowadzenie do zintegrowanego zarządzania firmą o strukturze projektowej 2. BIM – podstawowe koncepcje i narzędzia a. Najważniejsze pojęcia BIM b. Otwarte standardy i interoperacyjność 3. Podstawowe elementy środowisko BIM a. Zarządzanie projektem (Project Management Information System) b. Modelowanie 3D i dodatkowe wymiary informacji (Digital 3D Model) c. Wspólne środowisko danych (Common Data Environment) d. Zarządzanie informacją o obiekcie (BIM to Facility and Asset Management) 4. Efektywny model środowiska BIM w firmie o strukturze projektowej a. Zespół  b. Narzędzia c. Procesy 5. Wdrożenia nowych narzędzi cyfrowych w firmie o strukturze projektowej a. Proces mapowania i weryfikacji potrzeb informacyjnych projektu b. Zarządzanie zmianą c. Badanie efektywności wdrożenia i KPI